Tingimuslause

Tingimuslaused on laused, mis käivitavad koodi vastavalt tingimusele. Vabas vormis võib tingimuslauset esitada "kui <tingimus>, siis <väide>". See tähendab, et kui <tingimus> on täidetud, siis <väide> kehtib.

Tingimus (condition) on boolean-tüüpi väärtus (true/false). Javas on kahte liiki tingimuslauseid:

 • if-lause, et valida kahe valiku vahel;

 • switch-lause, et valida mitme alternatiivi vahel.

if-lause

if-lause (tingimusdirektiiv) on kõige lihtsam tingimuslause. See ütleb programmile, et täida mingit käsku ainult siis, kui tingimus vastab tõele. if-lause algab sõnaga if, millele järgneb ümarsulgudes loogiline avaldis (avaldis mille väärtus saab olla tõene või väär) ja sellele omakorda järgneb direktiiv, mis täidetakse siis, kui avaldis on tõene. Sellele võib järgneda else if, millele järgneb loogiline avaldis, mida kontrollitakse siis, kui esimese if-lause avaldis oli väär. else if osa võib puududa. Sõnale else aga järgneb direktiiv, mis täidetakse siis, kui eelnevad loogilised avaldised olid väärad. else-osa võib ka puududa.

Süntaks:

if (condition) {
  then-statement;
} else if (condition) {
  else-if-statement;
} else {
  else-statement;
}

Näide:

class Example {
  public static void main(String[] args) {

    int testScore = 78;
    char grade;

    if (testScore >= 90) {
      grade = 'A';
    } else if (testScore >= 80) {
      grade = 'B';
    } else if (testScore >= 70) {
      grade = 'C';
    } else if (testScore >= 60) {
      grade = 'D';
    } else {
      grade = 'F';
    }
    System.out.println("Grade = " + grade);
   }
}

Programmi väljund on: Grade = C

Programmis on näha, et testScore võib korraga täita mitut tingimust: 78 >= 70 ja 78 >= 60. Kui üks tingimus on täidetud, siis programm ei vaata enam järgmisi tingimusi ja läheb if-lause lõppu.

Stiil

Kehv stiil:

if (booleanExpression) {
  return true;
} else {
  return false;
}

Parem stiil:

return booleanExpression;
../../_images/condition.png

Allikas: http://thecodinglove.com/post/143122431685/that-moment-when

Tingimus if-lauses

Tingimus (condition) võib olla näiteks:

 • muutuja, mis on boolean-tüüpi:

boolean finished;
...
if (finished) {
  ...
 • primitiivsete andmetüüpide võrdlemine (==, !=, >, <, >=, või <=):

int a, b, c;
...
if (a > b + c) {
  ...
 • meetodi väljakutse, mis tagastab boolean-tüüpi väärtuse:

String answer;
...
if (answer.equalsIgnoreCase("YES")) {
  ...
 • keerukam lause, kasutades !, && ja || operaatoreid:

int a, b, c, d;
String answer;
...
if ((a > (b+c)) || (a == d) && !answer.equalsIgnoreCase("YES")) {
  ...

Keerukamas tingimuses konjunktsiooni (&&) eemaldamine

if ((x < y) && (y < z)) {
  System.out.println("y is between x and z");
} else {
  System.out.println("y is not between x and z");
}

Konjunktsiooni saab asendada kahe if-lausega:

if (x < y) {
  if (y < z) {
    System.out.println("y is between x and z");
  } else {
     System.out.println("y is not between x and z");
  }
} else {
  System.out.println("y is not between x and z");
}

Sellisel juhul tuleb else haru kahekordistada.

Keerukamas tingimuses disjunktsiooni (||) eemaldamine

if ((x == 1) || (x == 2)) {
  System.out.println("x is equal to 1 or to 2");
} else {
  System.out.println("x is different from 1 and from 2");
}

Disjunktsiooni saab asendada else if-lausega:

if (x == 1) {
  System.out.println("x is equal to 1 or to 2");
} else if (x == 2) {
  System.out.println("x is equal to 1 or to 2");
} else {
  System.out.println("x is different from 1 and from 2");
}

Sellisel juhul tuleb dubleerida else-haru.

Tingavaldis

Tingavaldist (ternary operator) saab kasutada, et if-lauset lühemalt kirja panna.

Süntaks:

condition ? expression-1 : expression-2;

Tingimus (condition) on boolean-tüüpi väärtus. expression-1 ja expression-2 peavad olema sama tüüpi.

Kui tingimus on tõene, käivita expression-1, vastasel juhul käivita expression-2.

Näide:

int a = 5;
int b = 3;

System.out.println("Bigger value is: " + (a > b) ? a : b); // Prints "Bigger value is: 5" to the console

Mis on samaväärne sellega:

int a = 5;
int b = 3;

if (a > b) {
  System.out.println("Bigger value is: " + a);
} else {
  System.out.println("Bigger value is: " + b);
}

Switch-lause

Erinevalt if-then ja if-then-else lausetest, saab switch-lausel (lülitidirektiivil) olla palju võimalikke valikuid.

Süntaks:

switch (expression) {
  case possibleValue-1:
    statements-1;
    break;
  ...
  case possibleValue-n:
    statements-n;
    break;
  default:
    default-statements;
    break;
}

default väärtus on valikuline, ning selle direktiivid on juhuks kui ühtegi muud varianti ei kasutata.

Järgnevas näites Example deklareeritakse täisarv nimega "month", mille väärtus kirjeldab kuud. Kood annab väljundiks kuu nime vastavalt selle väärtusele, kasutades switch-lauset.

public class Example {
  public static void main(String[] args) {
    int month = 8;
    String monthAsString;

    switch (month) {
      case 1: monthAsString = "January";
           break;
      case 2: monthAsString = "February";
           break;
      case 3: monthAsString = "March";
           break;
      case 4: monthAsString = "April";
           break;
      case 5: monthAsString = "May";
           break;
      case 6: monthAsString = "June";
           break;
      case 7: monthAsString = "July";
           break;
      case 8: monthAsString = "August";
           break;
      case 9: monthAsString = "September";
           break;
      case 10: monthAsString = "October";
           break;
      case 11: monthAsString = "November";
           break;
      case 12: monthAsString = "December";
           break;
      default: monthAsString = "Invalid month";
           break;
    }
    System.out.println(monthAsString);
  }
}

Järgnevas näites AnotherExample deklareeritakse täisarvud nimega "month" ja "daysOfMonth", mille väärtused kirjeldavad kuud ja selles sisalduvate päevade arvu. Kood annab väljundiks lause vastavalt väärtusele.

public class AnotherExample {
  public static void main(String[] args) {
    int month = 1;
    int daysOfMonth;

    switch (month) {
      case 4: case 6: case 9: case 11:
        daysOfMonth = 30;
        break;
      case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
        daysOfMonth = 31;
        break;
      case 2:
        daysOfMonth = 28;
        break;
      default:
        daysOfMonth = 0;
        System.out.println("Month is not valid");
    }
    System.out.println("Days: " + daysOfMonth);
  }
}

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/if.html

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/switch.html