JavaFX: Property

Property'd ehk omadused on erilist tüüpi muutujad, mis võimaldavad registreerida objekti oleku ehk selles sisalduvate andmete muutusi. Samuti saab Property'd teineteisega siduda (binding).

Tegelikult oleme juba kaudselt Property'te poole pöördunud, kuna neid kasutatakse kõikides JavaFX kasutajaliideste komponentides. Näiteks on kõikidel komponentidel olemas BooleanProperty visible. Meetod setVisible(false), mis muudab komponendi nähtamatuks, seab visible Property väärtuseks false ning selle tulemusena joonistatakse pilt ümber nii, et komponent pole nähtav.

On olemas kahte tüüpi Property objekte: tavalised ning read-only Property'd, mida saab ainult lugeda ja mitte muuta.

Tavalise Property näited: SimpleBooleanProperty, SimpleDoubleProperty, SimpleStringProperty, SimpleObjectProperty.

Read-only Property näited: ReadOnlyBooleanProperty, ReadOnlyStringProperty, ReadOnlyDoubleProperty, ReadOnlyObjectProperty.

Property kasutamine

Selleks, et hoida koodi lihtsana, ei kasuta me näidetes JavaFX komponente, vaid tavalisi klasse. Eesmärk on mõista, kuidas Property töötab, kuidas mitme komponendi Property'd omavahel siduda ning kuidas tuvastada muutusi nende väärtustes.

Property loomine

Loome näiteks klassi Exam, mille ainsaks sisuks on DoubleProperty nimega grade. Vastavalt kapseldamise põhimõttele loome privaatse Property objekti ning getteri selle küsimiseks. Samuti on vaja getterit ja setterit Property väärtuse jaoks. Kõiki kolme funktsiooni on võimalik IntelliJ's automaatselt genereerida (Code -> Generate -> Getter and Setter).

class Exam {

  private DoubleProperty grade = new SimpleDoubleProperty();

  public double getGrade() {
    return grade.get();
  }

  public DoubleProperty gradeProperty() {
    return grade;
  }

  public void setGrade(double grade) {
    this.grade.set(grade);
  }
}

ChangeListener ja muutustele reageerimine

Loome peafunktsiooni, mis trükib konsooli teate iga kord, kui hinne muutub. Selleks kasutame ChangeListeneri, kus kirjutame üle abstraktse meetodi changed. Vana ja uus väärtus sisalduvad argumentides oldValue ja newValue ning ObservableValue on objekt, mida muudetakse.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Exam javaExam = new Exam();

    javaExam.gradeProperty().addListener(new ChangeListener<Number>() {
      @Override
      public void changed(ObservableValue<? extends Number> observable, Number oldValue, Number newValue) {
        System.out.println("Grade has changed from " + oldValue + " to " + newValue);
      }
    });

    javaExam.setGrade(2.5);
    javaExam.setGrade(5.0);

  }
}

Koodi käivitamisel trükitakse välja tekst:

Grade has changed from 0.0 to 2.5
Grade has changed from 2.5 to 5.0

Sidumine (binding)

Võime luua mitu Exam objekti ning siduda nende Property'd kokku nii, et nende põhjal arvutatakse kokku keskmine hinne. Selleks kasutame NumberBinding objekti, kus liidame kaks Property't kokku ja jagame kahega. Kummagi Property väärtuse muutmisel muutub NumberBindingu väärtus automaatselt.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Exam javaExam = new Exam();
    Exam calculusExam = new Exam();

    javaExam.setGrade(4.0);
    calculusExam.setGrade(1.0);

    DoubleProperty javaGrade = javaExam.gradeProperty();
    DoubleProperty calculusGrade = calculusExam.gradeProperty();

    NumberBinding average = (javaGrade.add(calculusGrade)).divide(2.0);
    System.out.println(average.getValue());

    // Change the grade of the calculus exam.
    calculusExam.setGrade(2.5);

    // The average has changed automatically.
    System.out.println(average.getValue());
  }
}

Väljund konsoolist:

2.5
3.25

InvalidationListener ja muutuste ümberarvutamine

Eespool nägime, et keskmine hinne muutus automaatselt, kui ühe seotud Property väärtust muudeti. Reaalsuses toimub ümberarvutamine alles siis, kui Bindingu väärtust küsitakse. Selleks, et ilma väärtust välja arvutamata teada saada, kui midagi on muudetud, saab kasutada InvalidationListeneri. Erinevus ChangeListeneriga seisnebki selles, et väärtuse arvutamist vahepeal ei toimu.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Exam javaExam = new Exam();
    Exam calculusExam = new Exam();

    javaExam.setGrade(4.0);
    calculusExam.setGrade(1.0);

    DoubleProperty javaGrade = javaExam.gradeProperty();
    DoubleProperty calculusGrade = calculusExam.gradeProperty();

    NumberBinding average = (javaGrade.add(calculusGrade)).divide(2.0);

    average.addListener(new InvalidationListener() {
      @Override
      public void invalidated(Observable observable) {
        System.out.println("One of the values in the binding has become invalid!");
      }
    });

    // Change a value - the average is not calculated until we want to access the result
    javaExam.setGrade(5.0);

    // Change it again - no warning is printed because the value was already invalid
    javaExam.setGrade(1.0);

    // Validate the change
    System.out.println(average.getValue());
  }
}

Tulemus:

One of the values in the binding has become invalid!
1.0

Teist korda väärtuse muutmisel hoiatust ei prindita, kuna see oli juba kehtetu. Kui peale valideerimist uuesti midagi muuta, trükitakse esimesel korral taaskord sama hoiatus.