Üksustestide strukturiseerimine

Üksustestid reeglina struktureeritakse kolme erinevasse etappi - Given, When, Then (teisisõnu Arrange, Act, Assert)

Given / Arrange - Esimeses etapis viiakse testitav funktsionaalsus soovitud olekusse.

When / Act - Teises etapis viiakse läbi olukorrad, mis muudavad testitava funktsionaalsuse olekut.

Then / Assert - Viimases etapis kontrollitakse, et lõpptulemused oleksid need, mida me ootame.

Näide:

@Test
void changeNameOfDog() {

  // Given - gather/build up data here
  Dog dog = new Dog("Max");

  // When - run changes/methods that alter current state
  dog.changeName("Rex");

  // Then - validate changes
  assertEquals("Rex", dog.getName());