JavaFX: komponendid

Kasutajaliidesed koosnevad erinevatest komponentidest nagu tekstiväljad, nupud jne. Vaatame lähemalt põhilisi komponente, mida JavaFX võimaldab kasutada. Näidetest on välja jäetud kood, mis hõlmab layout'i loomist ja elementide lisamist sellele. Peatüki lõpus on antud suurem kasutajaliidese näide, mis kasutab GridPane'i, ning seda võib soovi korral kasutada mallina.

Label

Label ehk silt võimaldab kuvada teksti. Erinevalt tekstiväljadest pole silt kasutaja poolt otse muudetav.

// Empty Label
Label label1 = new Label();

// Label with text
Label label2 = new Label("Hello World");

// Label with text and icon
Image image = new Image(getClass().getResourceAsStream("search.png"));
Label label3 = new Label("Search", new ImageView(image));

Tulemus:

../_images/labels.png

Kasulikud meetodid

// Change text
label1.setText("Hello World");

// Change color
label1.setTextFill(Color.BLUE);

// Change font
label1.setFont(new Font("Arial", 25));

// Wrap text
label1.setWrapText(true);

// Add image
Image img = new Image(getClass().getResourceAsStream("search.png"));
label1.setGraphic(new ImageView(img));

// Change gap between image and text
label1.setGraphicTextGap(5.5);

// Position image relative to text
label1.setContentDisplay(ContentDisplay.TOP);

NB! Samu meetodeid on võimalik kasutada ka mitme järgneva komponendi puhul.

Button

Button ehk nupp on komponent, mille vajutamisel kasutaja poolt peaks käivituma mingi funktsioon.

Button button1 = new Button();
Button button2 = new Button("Click here!");

Image imageSearch = new Image(getClass().getResourceAsStream("search.png"));
Button button3 = new Button("Cancel", new ImageView(imageSearch));

Tulemus:

../_images/buttons.png

Nupuvajutuse töötlemine

button2.setOnAction((ActionEvent e) -> {
  button1.setText("Text!");
});

Button klass sisaldab samuti kõiki meetodeid, mis olid eelnevalt välja toodud Label klassi juures.

Toggle button

Toggle button ehk tumblernupp on nupp, millel on kaks olekut – ta võib olla valitud või mitte. Selliseid nuppe saab lisada gruppidesse nii, et igas grupis võib korraga valitud olla maksimaalselt üks nupp.

ToggleButton tb1 = new ToggleButton();
ToggleButton tb2 = new ToggleButton("Press me");

Image image = new Image(getClass().getResourceAsStream("icon.png"));
ToggleButton tb3 = new ToggleButton("Press me instead", new ImageView(image));

Tulemus:

../_images/toggle_button.png

Ka tumblernuppude jaoks kehtivad Labeli juures kirjeldatud meetodid.

Grupi loomine

Nuppude grupi puhul saab juhtida programmi tööd vastavalt sellele, milline nupp on hetkel valitud. Valitud nupu saab kätte meetodi getSelectedToggle abil.

final ToggleGroup group = new ToggleGroup();

  ToggleButton tb1 = new ToggleButton("Button A");
  tb1.setToggleGroup(group);

  // Make button selected by default
  tb1.setSelected(true);

  ToggleButton tb2 = new ToggleButton("Button B");
  tb2.setToggleGroup(group);

  ToggleButton tb3 = new ToggleButton("Button C");
  tb3.setToggleGroup(group);

  Button button = new Button("Which button is pressed?");

  Label label = new Label();

  button.setOnAction((ActionEvent e) -> {
    ToggleButton pressedButton = (ToggleButton) group.getSelectedToggle();
    if (pressedButton != null) {
      label.setText(pressedButton.getText());
    } else {
      label.setText("No buttons are pressed");
    }
  });

Tulemus:

../_images/toggle_group.png

Radio button

Radio button ehk raadionupp sarnaneb oma käitumiselt tumblernuppudele – neid kasutatakse samuti grupina, kus kasutaja peab valima vaid ühe. Erinevalt tumblernupust peab üks raadionupp grupis alati valitud olema.

RadioButton rb1 = new RadioButton();
RadioButton rb2 = new RadioButton("Select me");

Tulemus:

../_images/radio_button.png

Grupeerimine ja valiku töötlemine käib samuti ToggleGroup objekti kaudu. Kasutada saab kõiki eelpoolnimetatud meetodeid. Raadionupul pole konstruktorit, millega saab pildi lisada, kuid setGraphic meetodiga saab seda sellegipoolest teha.

Checkbox

Checkbox ehk märkeruut võimaldab üheaegselt valida rohkem kui ühe valiku grupis.

CheckBox cb1 = new CheckBox();
CheckBox cb2 = new CheckBox("Box 2");

Checkboxi väärtus võib olla määratud või määramata. Selleks, et väärtus oleks algul määramata, tuleb kasutata meetodit setIndeterminate.

CheckBox cb3 = new CheckBox("Box 3");

cb1.setAllowIndeterminate(true); // Enables the user to set indeterminate value
cb1.setSelected(false);     // Not selected
cb2.setIndeterminate(true);   // Undefined
cb3.setSelected(true);      // Selected

Tulemus:

../_images/checkbox.png

Väärtuse saab kätte, kasutades meetodit isSelected:

CheckBox checkBox = new CheckBox();
Button button = new Button("Is the box checked?");
Label label = new Label("");

button.setOnAction((ActionEvent e) -> {
  if (checkBox.isSelected()) {
    label.setText("Checked");
  } else {
    label.setText("Not checked");
  }
});

Choice box

Choice box on lihtne drop-down valikute nimekiri. Lisada saab ainult teksti ning element on mõeldud kasutamiseks väiksema arvu valikute korral.

ChoiceBox cb = new ChoiceBox();
cb.setItems(FXCollections.observableArrayList(
  "New Document",
  "Open ",
  new Separator(),              // Optional element for separating groups
  "Save",
  "Save as")
);

// Alternatiivne viis elemente lisada
cb.getItems().addAll(
  "New Document",
  "Open ",
  new Separator(),
  "Save",
  "Save as"
);

Kasutamise demonstreerimiseks võib lisada sellise koodijupi:

Button button = new Button("What is the value?");
Label label = new Label("");

cb.setItems(FXCollections.observableArrayList(
    "New Document",
    "Open ",
    new Separator(),              // Optional element for separating groups.
    "Save",
    "Save as")
);

button.setOnAction((ActionEvent e) -> {
  String chosenValue = cb.getValue().toString();
  label.setText(chosenValue);

});

Nupu vajutamisel kuvatakse ekraanil valitud elemendi väärtus.

../_images/choicebox.png

Combobox

Combobox ehk liitboks on samuti valikukast, kuid on pikkade nimekirjade puhul mõistlikum kui ChoiceBox.

final ComboBox comboBox = new ComboBox();
comboBox.getItems().addAll(
    "Option 1",
    "Option 2",
    new Separator(),
    "Option 3"
);

Välimuselt on ChoiceBox ja ComboBox peaaegu identsed. Kui elemente on rohkem, tekib ComboBoxile veoriba:

../_images/combobox.png

Text field

Tekstiväli võimaldab küsida kasutajalt sisendit tekstina.

TextField textField = new TextField();

// Text field with predetermined content. Will be returned by the getText method even if user doesn't change it.
TextField textField2 = new TextField("Your text here");

Kasulikud meetodid

// Get field content
String userText = textField.getText();

// Change field content
textField.setText("Your text here");

// Clear the field
textField.clear();

// Change font
textField.setFont("Arial", 30);

// Add prompt text. This text is not returned by the getText method and disappears when user starts typing.
textField.setPromptText("Enter your first name.");

Tulemus:

../_images/textfield.png

Password field

Parooliväli erineb tavalisest tekstiväljast selle poolest, et tema sisu on varjatud. Kui me soovime enne parooli sisestamist kuvada mingit teksti, tuleb kindlasti kasutada meetodit setPromptText, kuna setText sisestab algteksti samuti varjatud kujul.

PasswordField passwordField1 = new PasswordField();
passwordField1.setText("Your password here");    // Bad!!!!
PasswordField passwordField2 = new PasswordField();
passwordField2.setPromptText("Your password");    // Correct

Tulemus:

../_images/password.png

Kõik tekstivälja meetodid töötavad samamoodi ka paroolivälja puhul.

Kasutajaliidese näidis (registreerimisvorm)

../_images/registration_form.png
import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.scene.layout.Region;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    Group root = new Group();
    stage.setTitle("Registration form example");
    Scene scene = new Scene(root);

    // You can replace these components with the ones in other examples to test them
    TextField textFieldEmail = new TextField();
    PasswordField passwordField1 = new PasswordField();
    PasswordField passwordField2 = new PasswordField();
    passwordField2.setPromptText("Please retype your password");
    RadioButton radioButtonMale = new RadioButton("M");
    RadioButton radioButtonFemale = new RadioButton("F");
    ToggleGroup genderToggleGroup = new ToggleGroup();
    radioButtonFemale.setToggleGroup(genderToggleGroup);
    radioButtonMale.setToggleGroup(genderToggleGroup);
    radioButtonMale.setSelected(true);
    ChoiceBox choiceBoxUniversity = new ChoiceBox();
    choiceBoxUniversity.getItems().addAll("TTÜ", "TLÜ", "TÜ");
    Button registerButton = new Button("Register");

    CheckBox checkBoxEmailUpdates = new CheckBox("I would like to receive email updates");
    checkBoxEmailUpdates.setWrapText(true);

    GridPane grid = new GridPane();
    grid.setVgap(10);
    grid.setHgap(4);

    // If you replaced any components before, you must also replace the following lines (see JavaFX: Layouts)
    grid.add(new Label("Email: "), 0, 0);
    grid.add(textFieldEmail, 1, 0, 2, 1);
    grid.add(new Label("Password: "), 0, 1);
    grid.add(passwordField1, 1, 1, 2, 1);
    grid.add(passwordField2, 1, 2, 2, 1);
    grid.add(new Label("Gender: "), 0, 3);
    grid.add(radioButtonMale, 1, 3);
    grid.add(radioButtonFemale, 2, 3);
    grid.add(new Label("University: "), 0, 4);
    grid.add(choiceBoxUniversity, 1, 4, 2, 1);
    grid.add(checkBoxEmailUpdates, 0, 5, 3, 1);
    grid.add(registerButton, 1, 6, 2, 1);

    registerButton.setOnAction((ActionEvent e) -> {
      String userPassword = passwordField1.getText();
      if (userPassword.equals(passwordField2.getText())) {
        String userEmail = textFieldEmail.getText();
        String userUniversity = choiceBoxUniversity.valueProperty().getValue().toString();
        String userGender;
        String emailsAllowed;
        if (radioButtonMale.isSelected()) {
          userGender = "Male";
        } else {
          userGender = "Female";
        }
        if (checkBoxEmailUpdates.isSelected()) {
          emailsAllowed = "emails allowed";
        } else {
          emailsAllowed = "emails not allowed";
        }
        System.out.println("User " + userEmail + " registered with password "
            + userPassword + " (" + userGender + ", " + userUniversity + ", " + emailsAllowed + ")");
      } else {
        grid.add(new Label("Passwords do not match!"), 0, 7, 3, 1);
        System.out.println("Registration failed: passwords not equal");
      }
    });

    for (Node element: grid.getChildren()) {
      if (element instanceof TextField) {
        ((Region) element).setMinWidth(300.0);
      }
    }

    root.getChildren().add(grid);
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }
}