Sõne

Sõned (ingl.k. string) on objektid, mis kuuluvad klassi java.lang.String. Sõne on sümbolite kogum. Sõnest võib mõelda kui tähtede (või üldisemalt sümbolite) massiivist. Sõne on Java keeles objekt, mis tähendab, et tema kohta kehtivad natuke teised reeglid kui primitiivsete andmetüüpide puhul.

Sõne-tüüpi muutuja loomine:

String greeting = "Hello world!";

Sellisel juhul loob kompilaator sõne-tüüpi objekti, mille väärtus on "Hello world!".

Lisaks tekstilisele väärtusele võib väärtuseks olla ka null:

String greeting = null;

null tähendab objektide puhul seda, et antud objekt on väärtustamata. Kui meie vaadeldava objekti väärtus on null, siis ei ole võimalik tema meetodeid välja kutsuda.

Võimalik on luua ka initsialiseerimata muutuja:

String greeting;

Sellisel juhul pole sõnel väärtust määratud ja ta on initsialiseerimata. Vaikeväärtus on null. Kui seda teha lokaalselt (meetodi sees), siis sama muutuja kasutamisel enne sellele väärtuse määramist annab kompilaator vea, näiteks:

Error:(4, 23) java: variable greeting might not have been initialized

Meetodid

length()

Tagastab sõne pikkuse (mitu sümbolit on sõnes). Tagastatav väärtus on täisarv.

System.out.println("hello".length()); // prints "5"
System.out.println("".length()); // prints "0"

charAt

Võimaldab sõnest leida ühe sümboli vastavalt ette antud indeksile. See töötab sarnaselt massiividega. Indeks hakkab 0-st, st esimese elemendi indeks on 0. Meetod tagastab andmetüübina char ehk ühe sümboli.

char c = "hello".charAt(0); // c = 'h'
c = "hello".charAt(1); // c = 'e'

substring

Võimaldab sõnest alamosa võtta. Samanimelist meetodit on kaks: üks on ühe argumendiga, teine on kahe argumendiga. Ühe argumendiga meetod tagastab alamsõne, mille algus on ette antud indeksiga positsioonist ning mille lõpp on algse sõne lõpp.

System.out.println("hello".substring(1)); // prints "ello"
System.out.println("hello".substring(3)); // prints "lo"

Kahe argumendiga meetod tagastab alamsõne, mille algus on esimese argumendiga määratud indeksiga positsioonist ning mille lõpp on teise argumendiga määratud indeksiga positsioonist eelmine positsioon. Ehk siis alguse positsioon on kaasa arvatud, lõpu oma ei ole kaasa arvatud.

System.out.println("hello".substring(1,3)); // prints "el"
System.out.println("hello".substring(3,4)); // prints "l"

indexOf

Otsib sõnest etteantud (alam)sõne ja tagastab positsiooni, kust otsitav (alam)sõne leiti. Kui otsitavat (alam)sõne ei leita, tagastab -1.

System.out.println("hello".indexOf("h")); // prints "0"
System.out.println("hello".indexOf("he")); // prints "0"
System.out.println("hello".indexOf("llo")); // prints "2"
System.out.println("hello".indexOf("a")); // prints "-1"

Kasutada on võimalik ka kahe argumendiga meetodit. Teine argument näitab ära mis positsioonist alates otsima hakata.

System.out.println("hello".indexOf("h", 0)); // prints "0"
System.out.println("hello".indexOf("h", 1)); // prints "-1", because there is no "h" found when you start looking from position 1 (from second letter)
System.out.println("hello".indexOf("e", 1)); // prints "1"
System.out.println("hello".indexOf("l", 2)); // prints "2"

replace

Sellel meetodil on kaks argumenti, millest esimene on vana sümbol ja teine uus sümbol. Tagastab uue sõne, kus on kõik vana sümboli instantsid asendatud uue sümboliga.

System.out.println("abc".replace('a', 'b')); // prints "bbc"

trim()

Tagastab uue sõne, millelt on eemaldatud eelnevad ja järgnevad tühikud.

toUpperCase()

Tagastab uue sõne, kus kõik tähemärgid on muudetud suurtähtedeks.

toLowerCase()

Tagastab uue sõne, kus kõik tähemärgid on muudetud väiketähtedeks.

Sõnede võrdlemine

Sõnede puhul ei saa kasutada == võrdlust. See võrdleb objektide puhul seda, kas nad on täpselt sama instants. Meid huvitab aga, kas sisu (ehk väärtus) on sama. Selleks kasutatakse meetodit equals. Tagastusväärtus on true/false.

if (s.equals("hello")) {
  // do something
}

null väärtus

Objektide (ka sõne) puhul on null eriline "väärtus". Sisuliselt tähendab see seda, et väärtus on määramata. Kui muidu objekti andmetüüp viitab lihtsustatult mäluaadressile, kus objekti sisu/väärtus salvestatud, siis null tähendab seda, et mälus pole selle objekti kohta (veel) andmeid. null "väärtusega" objekti puhul ei saa ühtegi meetodit kasutada. Ehk siis määramata sõne puhul s.length(); tuleks viga "NullPointerException". Kuna s on null, siis meil objekti (sõne) ennast polegi. Seega, kõik pöördumised s poole annavad tulemuseks 'null'. Kui kirjutada selline kontroll:

if (s.equals("yes")) {
  // do something if user entered "yes"
}

Kui mingil põhjusel s on null, annab programm veateate. Eelnevalt tuleks kontrollida kas s on väärtustatud:

if (s == null) {
  // here s is null
} else {
  // here s is not null, we can use string methods
  System.out.println(s.length());
}

Teine võimalus juhul kui meid huvitab, kas kaks sõne on võrdsed, saab kirjutada nii:

if ("yes".equals(s)) {
  // checks if s value is "yes"
}

"yes" on eelmise näite puhul samamoodi sõne ehk objekt. Kuna see objekt ei ole null, võib seda kasutada kontrollimise puhul esimesel kohal. Kui kaks sõne on sama sisuga, siis ei ole vahet, kumba kummaga kontrollime - mõlemal juhul peaks equals meetod tagastama true. Järelikult selle näite puhul, isegi kui s on null, ei teki viga sest ei kutsuta selle muutuja kaudu meetodeid välja.

Sõne muutmine

Sõne on Javas muutumatu - tema sisu ei saa muuta.

Näiteks:

String myString = "Apple";
myString = "Orange";

Sellisel juhul ei muudeta sõne myString sisu. Esimene rida loob objekti, mille sisuks on "Apple" ja omistab selle viida myString'ile. Teine rida loob uue objekti, mille sisuks on "Orange" ja omistab selle viida myString'ile.

Kui nüüd teha näiteks:

myString += " juice"

Selle asemel, et "Orange" muutuks, luuakse täiesti uus sõne objekt sisuga "Orange juice", millel on uus viit.

Sõne vormindamine

Javas on sõne klassis olemas staatiline avalik meetod format mis võimaldab konverteerida sisendit soovitud sõne kujule.

Üldine süntaks: %[argumendiIndeks$][lipud][laius][.täpsus]konverteerimiseKarakter ([] sees pole kohustuslikud)

Mõned levinumad konverteerimise karakterid on järgmised:

 • s – sõnede vormindamiseks

 • d – täisarvude vormindamiseks

 • f – ujukomaarvude vormindamiseks

 • t – kuupäevade vormindamiseks

Näited koodis:

String.format("%d", 145); // 145
String.format("%c", 'a'); // a
String.format("%f", 11.6455555); // 11.645556

String.format("Index: %2$s, %1$s", "first", "second"); // Index: second, first
String.format("Flag: %+f", 234.5); // Flag: +234.500000
String.format("Width: %5s", "abc"); // Width:  abc
String.format("Precision: %.2f", 11.6455555); // Precision: 11.65
String.format("Padding: %03d", 1); // Padding: 001

String.format("name: %s", "John Pineapple"); // name: John Pineapple
String.format("25 in hexadecimal: %x", 25); // 25 in hexadecimal: 19
String.format("boolean %B", true); // boolean TRUE
String.format("boolean %b", true); // boolean true
String.format("%s%n%s", "onFirstLine", "onSecondLine"); // onFirstLine
                            // onSecondLine

Dokumentatsioon:

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/strings.html

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html