Klassid ja objektid

Objekt

Oleme kursuse raames juba kasutanud objekte. ArrayList on näiteks klass, mille järgi luuakse objekte. Selle objekti sisuks on informatsioon, mida ta sisaldab, ning selle objekti funktsionaalsuseks on klassis ArrayList olevad meetodid, mille abil saab sisu, ehk olekut muuta. Toome näite, kus on kaks ArrayList objekti cities ja countries.

public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> cities = new ArrayList<String>();
  ArrayList<String> countries = new ArrayList<String>();

  countries.add("Estonia");
  countries.add("Sweden");
  countries.add("Lithuania");

  cities.add("Berlin");
  cities.add("Tallinn");
  cities.add("London");
  cities.add("Madrid");

  System.out.println("number of countries " + countries.size() );
  System.out.println("number of cities " + cities.size() );
}

Objektid countries ja cities elavad igaüks oma elu. Nad ei mõjuta üksteist mitte kuidagi. Näiteks, countries sisuks on sõned "Estonia", "Sweden" ja "Lithuania".

Juhul, kui kutsuda välja meetod (näiteks countries.add("Sweden");), siis käib objekti nimi vasakul pool punkti, mis eraldab nime ning välja kutsutavat meetodit. Kui me tahame teada, mitu sõne on countries sees, siis me kutsume välja meetodi countries.size().

Oleme kasutanud võtmesõna new juba mitmeid kordi. Näiteks ArrayList'i loomisel või Scanner'i loomisel. Põhjus on selles, et need mõlemad on klassid, mille järgi luuakse objekte. Objektide loomine Javas käib alati võtmesõnaga new (va mõned erandid).

Näiteks on erandiks sõne loomine String klassist. Seal ei kasuta me tavaliselt new võtmesõna, kuigi see on täiesti lubatud.

String text = "some text";
//Same thing as.
String anotherText = new String("more text");

Klass

On arusaadav, et ArrayList (järjendi) järgi loodud objektid erinevad meeletult objektidest, mis on loodud String (sõne) klassist. Kõigil ArrayList objektidel on meetodid add, contains, remove, size ..., ning igal String objektil on meetodid substring, length, charAt.... ArrayList ja String loovad erinevat tüüpi objekte ning seetõttu neil on erinevad meetodid.

Kindlate objektide grupi tüübiks on klass. ArrayList on klass, String on klass, Scanner on klass jne. Objetid ise on klassi järgi loodud eraldiseisvad juhud, ehk isendid.

Klass ning tema objektid

Klass defineerib, millised objektid tal on:

 • Mis meetodid on objektidel.

 • Millist (mis tüüpi) sisu objektidele määrata saab, ehk teisisõnu väljad, mis objekte iseloomustavad.

Nagu on juba mitmeid kordi mainitud: klass on plaan või skeem, mille järgi objekte tegema hakatakse.

Ütleme, et päris elus on meil olemas mingisuguse hoone joonis. Joonisel kujutatakse, milline hoone olema peab: milline on selle kuju, kui suur ta on jne. Koodis võib seda kirjeldada järgmiselt:

public class House {
 String color;
 int sizeInSquareMeters;
 String doorColor;

 public House(String color, int sizeInSquareMeters, String doorColor) {
  this.color = color;
  this.sizeInSquareMeters = sizeInSquaremeters;
  this.doorColor = doorColor;
 }
}

Maja klass ning konstruktor.

../_images/oop_blueprint.jpg

Nüüd kui meil on joonis olemas, saab maju ehitama hakata joonise järgi. Samas on meil olemas võimalus muuta individuaalseid välju või meetodeid maja ehitades. Näiteks ütleme, millist värvi ta täpselt olema peab, millisest materjalist on katus, kui suured on uksed, jne.

public static void main(String[] args) {
 House myDreamHouse = new House("grey", 60, blue);

}

Ühe maja isendi loomine objektina.

../_images/oop_object.jpg